W związku z obowiązującymi przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE)  (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (dalej RODO), na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy ,że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w CV jest Przedsiębiorstwo DOMBUD Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 63-430 Odolanów, NIP: 622-000-65-68, zwany dalej „Administratorem”, kontakt za pośrednictwem adresu e-mail rodo@dombud.com, nr tel: 62 733 33 53, adres do korespondencji ul. Leśna 2, 63-430 Odolanów.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do podpisania umowy.
 4. Niezbędne dane osobowe to: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, miejsce zamieszkania, wykształcenie, uzyskane kwalifikacje, dodatkowe umiejętności.
 5. Podanie danych osobowych takich jak nr telefonu czy adres e-mail w CV nie jest obowiązkowe jednak wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres procesu rekrutacji oraz zgodny z polityką administratora.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
   w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Nie będą przetwarzane żadne informacje zawarte w CV, jeśli na dokumencie nie będzie zamieszczona klauzula odnośnie zgody na przetwarzanie danych osobowych brzmiąca w sposób następujący: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

Podanie danych w CV i liście motywacyjnym oraz w całym procesie rekrutacyjnym ma charakter świadomy i dobrowolny.